Czym różni się kredyt i pożyczka?

Różnica między kredytem a pożyczką jest fundamentalna. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kredyty np. kredyty hipoteczne lub gotówkowe są zupełnie inną formą zobowiązania, która regulowana jest przez odrębne przepisy i przez to kształtuje się zupełnie inaczej. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie najważniejszych, praktycznych różnic pomiędzy kredytem a pożyczką.

Pierwsza różnica – podstawa prawna

Umowa pożyczki jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w art. 720 Kodeksu Cywilnego. W przypadku kredytu natomiast, przepisami regulującymi ich udzielanie jest ustawa Prawo bankowe.
Ta różnica jest o tyle istotna, że jedyną instytucją powołaną do udzielania kredytów jest bank. Dwa różne reżimy prawne wpływają także na kształt praw i obowiązków stron obu tych stosunków prawnych – zarówno kredytu, jak i pożyczki. Dla przykładu, Prawo bankowe stwarza wymóg określenia celu, na jaki brany jest kredyt. Ta sama ustawa tworzy także szczególne instytucje nadzoru nad bankami i reguluje pojęcie tzw. zdolności kredytowej. W Kodeksie Cywilnym brak jest tego typu przepisów.

Druga różnica – kto może udzielić, kto może pożyczyć?

Była już o tym krótka wzmianka, jednakże wymaga ona rozwinięcia. Pożyczki może udzielić każda osoba fizyczna i prawna, która posiada odpowiednie środki. Mało tego, do kwoty 1000 zł nie ma nawet obowiązku zawierania tego typu umowy na piśmie. To strony decydują o kształcie umowy pożyczki, ewentualnych odsetkach z tytułu nieterminowej spłaty, czy dodatkowych kosztach dodatkowych. Za kształt umowy pożyczki odpowiedzialne są osoby, które ją podpisują i mogą ten stosunek prawny kształtować zgodnie ze swoją wolą.

Kredytu może udzielić wyłącznie bank, gdyż udzielenie kredytu to czynność zastrzeżona wyłącznie dla tego typu instytucji. Co więcej, jego udzielenie związane jest ze znacznie surowszymi wymogami ze strony wspomnianego już Prawa bankowego. W efekcie nie każdy może zawrzeć umowę kredytu (nie jest to możliwe np. w przypadku braku zdolności kredytowej).

Trzecia różnica – koszty, forma umowy, czyli wszelkie szczegóły

Pożyczka, jak już wspomniano, to umowa, w której strony same dogadują się co do jej treści, odpłatności, czy formy. Przedmiotem tej umowy mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku. Kodeks Cywilny narzuca jedynie konieczność zawarcia umowy na piśmie w przypadku, gdy kwota pożyczki przekracza 1000 zł. Zasadniczo innych wymogów nie ma.

Inaczej rzecz się ma w przypadku kredytu. Jest to zawsze umowa odpłatna, dodatkowo musi być ona zawarta na piśmie – w przeciwnym razie dotknięta jest wadą nieważności. Aby otrzymać kredyty gotówkowe, należy także wykazać zdolność kredytową (bardzo pomocne w takim przypadku są kalkulatory kredytowe znajdujące się na stronach internetowych). Dodatkowo, przedmiotem umowy kredytu są zawsze pieniądze, nie mogą być to rzeczy oznaczone co do gatunku lub tożsamości.

Jak zatem widać, różnica między kredytem a pożyczką, jest znaczna. Warto się zatem zapoznać z powyższymi informacjami i zasięgnąć większej wiedzy na ten temat, zanim podejmie się jakiekolwiek wiążące decyzje.

 

Sprawdź ofertę kredytów gotówkowych oferowanych przez Expander